Instituce

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – odpovědné instituce a jejich informační systémy pro občany

OBSAH:

I. INSTITUCE RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

II. INFORMAČNÍ SYSTÉMY přístupné občanům

III. NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

IV. VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

V. UŽITEČNÉ ODKAZY – Česká republika

VI. ZAHRANIČNÍ NGO

VII. Zahraniční úřady a informační agentury ŽP, síť EIONET


 

I. INSTITUCE RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz

CENIA, Česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz

Česká geologická služba www.geology.cz

Česká geologická služba – Geofond www.geofond.cz

Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz

Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz

Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz

Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz

Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz

Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

 

II. INFORMAČNÍ SYSTÉMY přístupné občanům

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

Je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou k dispozici na http://www.cenia.cz.

CENIA spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP http://www.ispop.cz, který zajišťuje plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí  a současně poskytuje data pro  průřezové environmentální informace.

Datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí  ISSaR http://issar.cenia.cz, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí.

CENIA spravuje mapové služby Portálu veřejné správy http://geoportal.gov.cz. které představují praktickou aplikaci dat o životním prostředí.

CENIA spolupracuje  se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí  a s řadou vědeckých institucí i universitních pracovišť.

EEA – Evropská agentura pro životní prostředí - http://www.eea.europa.eu/, která je správcem Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí EIONET.

V České republice je v resortu životního prostředí v současnosti provozováno dalších asi 40 různých informačních systémů, včetně geografických a několik tisíc databází. Většina těchto zdrojů je přímo dostupná široké veřejnosti bez ohledu na použitelnost jejich obsahu:

Bibliografické a dokumentografické služby Portál obsahující informace o činnosti a službách odborné knihovny, informačního servisu, informačního pracoviště EU a správního archivu. Obsahuje on-line katalogy a databáze sloužící k výpůjčním a rešeršním službám a plnotextovou databázi, kde lze vyhledávat a stahovat plné texty tištěné produkce ediční řady EKO VIS.

HEIS – Hydroekologický informační systém Informační systém pro podporu státní správy ve vodním hospodářství s vazbou na Státní informační systém a další subsystémy Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP). Součástí Informačního systému HEIS VÚV jsou také Mapové služby Výzkumného ústavu vodohospodářského. Zveřejněná data poskytují informace o stavu složky životního prostředí voda a o výsledcích činností ústavu, zejména orgánům státní správy a odborné veřejnosti.

Informační systémy EIA/SEA Databázové informační systémy sloužící ke zveřejňování všech dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, jehož cílem je vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů staveb a koncepcí na životní prostředí.

Informační systém VODA Informační portál z oblasti vod, který obsahuje centrální evidenci vodních toků a nádrží, evidenci stavu vodních útvarů povrchových a podzemních vod, jejich ochranných pásem, povodí a záplavových území. Mimo jiné poskytuje informace a stavu a průtocích na vodních tocích a nádržích, srážkách a jakosti vody v nádržích.

Informační systém IPPC Portál, jehož obsahovou náplní jsou souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control).

ISKO – Informační systém kvality ovzduší Informační systém jehož hlavní součástí je Imisní informační systém (IIS), kde jsou soustředěny kromě údajů o znečistění a kvalitě ovzduší ze sítí ČHMÚ a SZÚ i data z měřících stanic dalších sítí. Jeho součástí je Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).

ISOH –Informační systém odpadového hospodářství Databázový informační systém spravující data o produkci a nakládání s odpady a o zařízení pro úpravu, využívání a zneškodňování odpadů.

ISOP – Informační portál systému ochrany přírody Centrální jednotné rozhraní pro přístup k informačním zdrojům a aplikacím Agentury ochrany, přírody a krajiny ČR. Obsahuje Ústřední seznam ochrany přírody (http://drusop.nature.cz), mapové aplikace, monitorovací data, metainformace.

ISSaR – Informační systém statistiky a reportingu Sdílený nástroj všech resortních organizací a důležitý zdroj statistických informací resortu poskytující přístup k reprezentativnímu souboru statistických dat o stavu životního prostředí ČR v ucelených časových řadách.

ISTOŽP – Informační systém technické ochrany životního prostředí Shromažďuje a zveřejňuje informace týkající se znečišťování životního prostředí a eviduje tak veškeré ohlašované skutečnosti za potenciální a existující zdroje znečištění. ISTOŽP stanovuje ohlašovací povinnost za potenciální a existující zdroje znečištění.

IRZ – Integrovaný registr znečišťování Veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy. Obsahuje informace o přenosech těchto látek v odpadech nebo odpadních vodách, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny.

MA ISOH – Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství Online informační systém pro evidenci autovraků a sledování toků informací o nich, včetně freeware pro plnění ohlašovacích povinností.

MIS – Metainformační systém a metaportál Ministerstva životního prostředí MIS je specializovaný informační systém, zpřístupňující metainformace, tedy informace o informacích, který nabízí kompletní informace o resortních databázích a informačních systémech v jednotném rozhraní.

Portál meteorologie, ovzduší a hydrologie Informační portál Českého hydrometeorologického ústavu poskytují informace z mnoha oblastí včetně provozování Systému integrované výstražné služby.

SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst Integrovaná databáze informací o skládkách, odpadových zařízeních a starých ekologických zátěžích Nadstavbou databáze je mapové rozhraní, které umožňuje vyhledání kontaminovaného místa v území a následný výpis detailních informací.

Informační portál Státní geologické služby Integrovaný portál informačních zdrojů a služeb poskytovaných Českou geologickou službou a Českou geologickou službou – Geofondem.

Mapové služby portálu veřejné správy Geoportál nabízející více než 60 tematických mapových úloh (kompozic), obsahujících data nejen z oblasti životního prostředí, ale i z ostatních oborů lidské činnosti (např. doprava, územněsprávní členění, vybavenost obcí, atd.)

IZGARD – Internetový zobrazovač geografických armádních dat Mapová aplikace zobrazující rastrové vojenské topografické mapy od měřítka 1: 1 000 000 do 1:25 000. K dispozici je i vektorový Digitální model území v měřítku 1:25 000 a barevná ortofotomapa. Aplikace IZGARD nabízí i klad leteckých měřických snímků od roku 1954 až do současnosti.

Mapový server AOPK ČR Geografický informační systém, který obsahuje data o zvláště chráněných územích, biochorech, územních systéméch ekologické stability, přírodních biotopech, chráněných a ohrožených druzích rostlin a živočichů.

Mapový server ČGS Aplikace zobrazuje geovědní vrstvy na území ČR: GEOČR500 geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000, GEOČR50 geodatabáze geologických map v měřítku 1:50 000, do níž je integrována společná geologická legenda ČR. Aplikace zpřístupňuje rovněž další datové zdroje z datového skladu ČGS (skládky, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, apod.)

Mapový server Geofondu Webová aplikace je součástí Informačního systému ČGS – GEOFONDU. Obsahuje např. prostorová data o geologických průzkumech, sesuvech, surovinových zdrojích, důlní činnosti na území ČR apod.

 Mapové služby KRNAP Geografický informační systém KRNAP zpřístupňuje téměř 200 mapových vrstev obsahujících prostorově vázaná data o geologii, flóře, fauně, aktivitách v ochraně přírody atd. na území národního parku.

III. NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Agentura GAIA Organizace zabývající se zelení ve městech, vztahem žen a životního prostředí, globalizací a ekonomickými otázkami v souvislosti se životním prostředím.

Agentura Koniklec Ekologická výchova, prodej ekologické literatury, poskytování informačního servisu, vlastní publikace o životním prostředí.

Arnika Ochrana přírody, omezování znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podpora účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí.

Ateliér pro životní prostředí Bezplatná právní pomoc občanským sdružením v účasti na rozhodovacích procesech majících vliv na životní prostředí.

Automat Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu, zasazuje se o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky a dalších forem udržitelné dopravy.

BEZK Brontosauří ekocentrum Zelený klub je sdružení občanů zaměřené na šíření informací o problematice životního prostředí, vydává měsíčník EkoList.

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí    Pomoc lidem k ochraně prostředí pro život, zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách, podpora i rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Centrum inovací a rozvoje Ekologické systémy řízení podniků (EMS), environmentální technologie, prevence odpadů, vzdělávání.

Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, Hostětín   Poskytuje informace o energii z biomasy a dalších obnovitelných zdrojích a alternativách.

Centrum pro dopravu a energetiku     Vybudování širší platformy skupin i jednotlivců se zájmem o udržitelnou dopravu a energetiku.

Centrum pro komunitní práci Realizace modelových projektů na zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí, do plánování a rozhodování na místní a regionální úrovni.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. Činnost asociace probíhá v 5 odborných sekcích, které detailně rozpracovávají jednotlivá témata. Jedná se o sekce Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství.

Česká společnost ornitologická    Dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů se zabývá výzkumem a ochranou ptáků.

Český svaz ochránců přírody     Ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu     Rozvoj využívání biomasy, fytoenergetiky, kompostárenství, bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Děti Země Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny.

Ekodomov   Občanského sdružení nabízející informace o sběru a využití bioodpadu z domácností.

Ekologický právní servis    Právní pomoc občanům.

EkoWATT    Podpora účinného a ekologicky šetrného využívání energetických zdrojů.

Eurosolar   Informace o možnostech využívání sluneční energie a dalších alternativních zdrojů energie.

Evropské centrum pro ekoagroturistiku     Sdružení odborníků na šetrný (udržitelný, odpovědný) cestovní ruch.

Greenpeace    Mezinárodní ekologická organizace působící od roku 1971 ve více než 40 zemích světa.

Hnutí Brontosaurus     Práce s dětmi a mládeží se zaměřením na mimoškolní výchovnou činnost.

Hnutí Duha Českým člen mezinárodní ekologické federace Friends of the Earth.

Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Environmentální programy pro MŠ, ZŠ i veřejnost na Českomoravské vrchovině.

Informační centrum neziskových organizací Informační centrum neziskových organizací

Jihočeské matky   Sdružení zabývající se zejména energetikou a ochranou přírody v Jihočeském kraji.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost zajišťující odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.

Liga ekologických alternativ Usiluje o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině.

Lipka – dům ekologické výchovy    Ekologické výukové programy, kroužky a kluby, další vzdělávání učitelů, kurzy, poradenství.

Nadace Partnerství    Pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí.

Nadace rozvoje občanské společnosti    Nadace posilující rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví.

Nadace Veronica      Největší moravská nadace zaměřená na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Nadace Via       Podporuje projekty související se životním prostředím a rozvojem neziskového sektoru.

Národní síť EVVO   Otevřená síť sdružující cca 100 nevládních organizací, která se zabývá environmentálním vzděláváním a výchovou.

Nesehnutí – NEzávislé Sociální Ekologické HNUTÍ    Brněnské sdružení věnující se ochraně životního prostředí, problematice lidských práv, genderu a dalším tématům.

Oživení    Podpora obnovy komunitního života v obcích a městech České republiky. Dále se zabývá budováním zelených koridorů a plánováním a realizací pěších a cyklistických tras.

Pavučina Celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.

Pražské matky   Občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

PRO-BIO LIGA Nabízí informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství, adresář prodejen, farem a restaurací, seznam akcí, poradna.

Rezekvítek Sdružuje občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody.

Rosa – Jihočeská společnost pro ochranu přírody Českobudějovická obecně prospěšná společnost, která provozuje též ekologickou poradnu a knihovnu.

Sdružení Mladých ochránců přírody Článek ČSOP s celostátní působností v oblasti “práce s dětmi a mládeží”.

NaZemi (www.nazemi.cz) prosazuje globální rozvojové vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem v dodavatelských řetězcích a propaguje fair trade.

SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie    Poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie.

SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory      Celoročně zajišťuje výchovné a školící akce.

STEP – Síť ekologických poraden ČR    Objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí.

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život    Hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti.

Společnost přátel přírody Občanské sdružení spojující praktickou ochranu přírody s ekovýchovou.

Společnost pro zvířata   Stránky organizace pro ohleduplné zacházení se zvířaty.

Svoboda zvířat   Celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat s informačními centry v Praze a Plzni

TEREZA – Sdružení pro ekologickou výchovu   Organizace zaměřená na environmentální výchovu s působností po celé České republice a se sídlem v Praze.

Toulcův dvůr Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy nabízí nejrůznější programy pro školy i veřejnost včetně ubytování.

Ústav pro ekopolitiku    Podpora konceptu udržitelného rozvoje.

Veronica   Regionálně zaměřená organizace s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu.

Zaježová – Společnost pro harmonický život.    Společenství podporující lokální ekonomické systémy usilující o udržitelný způsob života péčí o přírodu, krajinu i místní lidovou architekturu.

Zelené bydlení    Odborná, hmotná a propagační podpora výstavby energeticky a ekologicky výhodných budov a dalších systémů zmírňujících negativní důsledky bydlení na přírodu.

Zelený kruh Asociace ekologických organizací, která sdružuje 28 členských environmentálních NNO působících na celém území ČR.

 

IV. VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Vysoké školy – fakulty, katedry, odborné ústavy

Centrum pro otázky životního prostředí, UK v Praze
Fakulta životního prostředí, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha
Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny, Fakulta stavební, VUT v Brně
Katedra biologie a ekologické výchovy, Pedagogická fakulta, UK v Praze
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, UPOL Olomouc
Katedra ekonomiky životního prostředí, Fakulta národohospodářská, VŠE Praha
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, MU Brno
Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, UK v Praze
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, MU Brno
Katedra sociální a kulturní ekologie, Fakulta humanitních studií, UK v Praze
Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze
Katedra elektroenergetiky a ekologie, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni
Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze

Gymnázia a střední odborné školy

EKO GYMNÁZIUM PRAHA, o.p.s.
EKO Gymnázium Poděbrady
EKO gymnázium o. p. s., Brno
Schola Humanitas Litvínov
Soukromé reálné gymnázium, Přírodní škola, o.p.s
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice
Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí
Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec
Střední průmyslová škola v Karviné
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Chrudim

 

V. UŽITEČNÉ ODKAZY – Česká republika

Anglicko-český a česko-anglický ekoslovník
Atlas životního prostředí v Praze
Časopis ENVIGOGIKA
Časopis Ochrana přírody
Databáze článků o životním prostředí
Ecoshop – zelené nakupování
Ekolist
Envimarket – ekologické výrobky a služby
Environmentální výkladový slovník
EnviWiky
EnviWeb
Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu
Informační a vzdělávací server o přírodě
Informační server o životním prostředí v Praze
Třídění odpadu
Katalog odkazů o životním prostředí
Naučné stezky na území ČR
NATURA 2000
Pražský ekologický monitorovací a informační systém
Seznam záchranných stanic
Síť environmentálních informačních a poradenských center v ČR
Sledování stavu biotopů a druhů
Systém environmentální asistence
Ústřední seznam ochrany přírody
Úsporné spotřebiče
Výpočet ekologické stopy
Záchranné stanice
Zelené úřadování

VI. ZAHRANIČNÍ NGO

Adbusters Stránky mezinárodní nevládní organizace, zabývající se problematikou reklamy a jejími negativními sociálními i environmentálními dopady.

Car Busters Nezisková organizace, jejímž cílem je bojovat proti automobilové kultuře a prosazovat alternativní způsoby života po celém světě.

Caring Consumer Stránka britské organizace PETA (Lidé pro etické zacházení se zvířaty), na které mj. zjistíte, které firmy testují a které netestují své výrobky na zvířatech.

CENN – Caucasus Environmental NGO Network Síť kavkazských environmentálních nevládních organizací sdružující ekologické organizace z Arménie, Azerbajdžánu a Gruzie, částečně také z Ruska Turecka.

Climate Action Network Celosvětová koalice nevládních ekologických organizací zabývajících se kampaní proti klimatickým změnám.

CIB International Council for Building je mezinárodní organizace pro výzkum a realizaci ekologického stavění.

Die GRÜNE LIGA Stránky německé sítě ekologických hnutí. Informace o projektech, sledovaných tématech a místních spolcích.

Environmental Literacy Council Rada environmentální gramotnosti – americká nezisková organizace, která nabízí učitelům nástroje pro rozvoj environmentální gramotnosti žáků a studentů.

European Coalition to End Animal Experiments Evropská koalice pro zastavení pokusů na zvířatech usilující o trvalé změny v zacházení s laboratorními zvířaty. Jejími členy jsou nevládní organizace z řady evropských zemí.

European Greenways Association Evropská asociace zelených stezek je koordinátorem evropských zelených stezek, podporuje jejich spojování a spolupráci mezi ostatními subjekty.

Friends of The Earth International Přátelé Země- mezinárodní nevládní organizace, která sdružuje přes 60 členských organizací a zabývá se problémy životního prostředí a řadou ekopolitických otázek.

Friends of the Earth Europe Přátelé Země Evropa – evropská větev mezinárodní sítě nevládních ekologických organizací Friends of the Earth.

Global Ecovillage Network Globální síť ekovesniček – celosvětová síť ekovesniček, která sdružuje lokální společenství, která usilují o trvale udržitelný způsob života.

Greenpeace International Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Věnuje se mj. klimatu, toxickým látkám ochraně oceánů a velryb, vystupuje proti jaderné energii

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements – Mezinárodní federace hnutí zabývajících se organickým zemědělstvím.

International Coalition for the Sustainable Production and Consumption (ICSPAC) Mezinárodní koalice pro udržitelnou výrobu a spotřebu – koalice nevládních organizací, zabývajících se vzorci udržitelné výroby a spotřeby s celosvětovou působností.

Oxfam Britská mezinárodní organizace podporující neziskové aktivity na celém světě hledáním trvalých řešení problémů chudoby, životního prostředí a sociální nespravedlnosti.

Oeko-Fair Nezisková organizace zabývající se podporou trvale udržitelného chování. Aktivity jsou zaměřeny na informování veřejnosti v oblasti spotřeby a značení ekologických výrobků.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals Lidé pro etické zacházení se zvířaty – stránka mezinárodní organizace usilující o etické podmínky v zacházení se zvířaty.

Sea Shepherd Stránky společnosti zabývající se ochranou přírody, především moří a oceánů.

Slow Food Mezinárodní hnutí zabývající se ochranou diverzity hospodářských zvířat a plodin, ale také krajových, místních a národních jídelních a nápojových specialit.

The Center for Environment and Population Centrum pro životní prostředí a populaci – americká nezisková organizace zabývající se zkoumáním souvislostí mezi populačními trendy a vlivem na životní prostředí.

The european network of national  eco-counselling associations Evropská síť ekoporaden sdužující několik desítek ekoporaden.

The Foundation for the Economics of Sustainability Nadace pro trvale udržitelnou ekonomiku zabývající se problematikou trvale udržitelného hospodářství.

The International Society for Ecology and Culture Mezinárodní společnost pro ekologii a kulturu je nevládní organizace, jež usiluje o ochranu přírodní i kulturní diverzity, vystupuje proti globalizaci a propaguje lokální alternativy.

The National Trust Britská organizace zabývající se ochranou ohroženého mořského pobřeží, krajiny a historických staveb.

The Nature Conservancy Americká organizace zabývající se ochranou přírodně cenných lokalit. S současné době chrání více než 116 mil. území v Severní a Jižní Americe, Karibiku a Asii.

TransFair – Fairtrade Nezisková organizace na podporu producentů v rozvojovém světě (Afrika, Asie, Latinská Amerika) a jejich spravedlivého uplatnění na světových trzích.

World Society for the Protection of Animals Světová organizace pro ochranu zvířat – mezinárodní organizace s pobočkami po celém světě. Sdružuje na 380 ochranářských organizací z 90 zemí.

Worldwatch Institute Odborná nevládní organizace, která se zabývá monitorováním ekologických problémů a otázkami sociálně spravedlivé společnosti.

WWF International Mezinárodní nevládní organizace pro ochranu přírody.

World Wildlife Fund Rozcestník na webové stránky poboček WWF po celém světě.

VII. Zahraniční úřady a informační agentury ŽP, síť EIONET
Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí a vod Bulharska
Ministerstvo životního prostředí Dánska
Ministerstvo životního prostředí Estonska
Ministerstvo životního prostředí Finska
Ministerstvo ekologie a udržitelného rozvoje Francie
Ministerstvo životního prostředí Itálie
Ministerstvo životního prostředí, kulturního dědictví a místní správy Irska
Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kypru
Ministerstvo životního prostředí Litvy
Ministerstvo životního prostředí Lotyšska
Ministerstvo životního prostředí Lucemburska
Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství Maďarska
Ministerstvo životního prostředí Německa
Ministerstvo bydlení, územního plánování a životního prostředí Nizozemska
Ministerstvo životního prostředí Polska
Ministerstvo životního prostředí Portugalska
Ministerstvo životního prostředí Rakouska
Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje Rumunska
Ministerstvo životního prostředí Řecka
Ministerstvo životního prostředí Slovenska
Ministerstvo životního prostředí Slovinska
Ministerstvo životního prostředí Španělska
Ministerstvo životního prostředí Švédska
Ministerstvo životního prostředí Švýcarska
Ministerstvo životního prostředí, potravin a záležitostí venkova Velké Británie

Evropské informační agentury

Americká agentura životního prostředí
Evropská agentura životního prostředí
Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí
Mezivládní panel ke klimatické změně

Belgie

Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL)
Flemish Environment Agency (VMM)

Bulharsko

Bulgarian Executive Environment Agency (BEEA)

Dánsko

English/Danish EPA
International/National Environmental Research Institute (NERI)

Estonsko

Estonian Environment Information Centre (EEIC)

Finsko

Finnish Environment Institute (SYKE)

Chorvatsko

Croatian Environment Agency (CEA)

Island

The Environment and Food Agency of Iceland

Itálie

APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici

Lotyšsko

Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency

Malta

Malta Environment and Planning Autority

Německo

Umweltbundesamt (UBA)/Federal Environment Agency

Nizozemí

The Netherlands Environmental Assessment Agency

Norsko

Norwegian Pollution Control Autority

Polsko

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID

Portugalsko

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

Rumunsko

Agentia Nationala a Mediului Dolj

Slovensko

Slovak Environmental Agency

Slovinsko

Environment Agency of the Republic of Slovenia

Švédsko

Swedish Environmental Protection Agency

Švýcarsko

Environmental Protection Agency (EPA)

Velká Británie

SEPA Corporate Office

Síť EIONET

Belgie

Belgian Interregional Environment Agency

Bulharsko

Bulgarian Executive Environment Agency (BEEA)

Česká republika

CENIA, Czech Environmental Information Agency

Dánsko

National Environmental Research Institute, Aahus University

Estonsko

Estonian Environment Information Centre

EU

European Environment Agency

Finsko

Finnish Environment Institute

Island

Environment Agency of Iceland

Itálie

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

Kypr

Environment Officer, Environment Service Ministry of Agriculture, Natural Resouces and Environment Nicosia

Litva

Aplinkos apsaugos agentura – Environmental Protection Agency (EPA)

Lotyšsko

Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency

Lucembursko

Ministère de l’Environnement

Maďarsko

Ministry for Environment and Water

Malta

Malta Environment & Planning Autority

Německo

Federal Environment Agency

Nizozemí

Netherlands Environmental Assessment Agency

Norsko

Norwegian Pollution Control Authority

Polsko

Chief Inspectorate for Environmental Protection

Rakousko

Federal Environment Agency Austria

Rumunsko

Ministry of Environment and Sustainable Development

Řecko

Ministry of the Environment Physical Planning & Public Works

Slovensko

Slovak Environmental Agency

Španělsko

Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial

Švédsko

Swedish Environmental Protection Agency

Švýcarsko

Federal Office for the Environment (FOEN)

Turecko

Ministry of Environment and Forestry

US

National Environmental Protection Agency

Velká Británie

Department for Environment, Food and Rural Affairs

________________________________________
(vybráno ze zdrojů www.cenia.cz)

 

   
Fórum
Zobrazit více témat
Nadcházející události
  • Nenalezeny žádné události
AEC v1.0.4 Více chystaných událostí
Spolupracujeme

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Počasí
Dnes 19.11.2017 20.11.2017
It is forcast to be Partly Cloudy at 7:00 PM CST on November 18, 2017
Polojasno
9°C / -3°C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CST on November 19, 2017
Jasno
13°C / 1°C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CST on November 20, 2017
Jasno
14°C / 2°C