Jak s MEMZA.CZ spolupracovat?

Externí spolupracovníci

 • Pošlete nám své články, fotografie nebo videa. Redakce posoudí jejich obsah a pokud bude odpovídat zaměření portálu, zveřejníme je.
Externí redaktoři
 • Zaregistrujte se a získáte status redaktora. Po schválení vaší registrace budete moci zveřejňovat pod svým jménem články na portálu Memza.cz. Obecně je publikování na Memza.cz zdarma, nicméně pokud redakce zhodnotí vaše články jako velmi kvalitní a přínosné rozvoji portálu, mohou být finančně ohodnoceny autorským honorářem, případně vás může redakce oslovit s nabídkou placené spolupráce.

Proč se registrovat?

Registrací získáte přístup jak k zasílání novinek, tak oprávnění přidávat články a tím se podílet na obsahu tohoto portálu. Registrace je zdarma, stejně jako veškeré funkcionality Memza.cz.

V případě problémů s registrací nás kontaktujte na adrese support@memza.cz.

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB MEMZA.CZ

MEMZA.CZ dává prostor každému, kdo má chuť psát nebo se jinak prezentovat.. Abychom nedostali sebe a vás do problémů, stanovili jsme pravidla, jejichž respektování považujeme za nezbytnou podmínku vaší spolupráce na tvorbě a rozvoji tohoto portálu.

Po registraci a schválení žádosti se zájemce stává redaktorem. Všichni se při registraci zavazují dodržovat tato pravidla, která upravují vztahy provozovatele portálu Memza.cz a redaktorů, jejich nezávislost, povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení podmínek provozu.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky provozu průběžně upravovat v souvislosti se změnami právních předpisů. O změnách podmínek bude redaktor informován prostřednictvím e-mailu, uvedeném při registraci.

Nezávislost redaktora a obsah článků

 • Redaktor má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Redaktor nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Pokud Redaktor uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.
 • Stejně tak je povinen uvést do svého článku odkaz na reakci dotčeného, pokud ten na portál MEMZA.CZ takovou reakci zveřejní. Odkaz do článku může vložit rovněž šéfredaktor portálu.
 • Redaktor nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho článku nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009.
 • Redaktor nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných redaktorů.
 • Pokud Redaktor mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze. Redaktor bez dohody s redakcí MEMZA.CZ nesmí mazat již publikované texty.

Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v rámci portálu MEMZA.CZ dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce MEMZA.CZ na její titulní straně, případně v dalších tiskovinách, které vydává provozovatel portálu.
 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách MEMZA.CZ redaktorovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona. Za vícenásobné publikování textu ve vícero vydáních nebo vícero tiskovinách vydávaných provozovatelem redaktorovi náleží jen jeden honorář.
 • Autorská práva k textům náleží redaktorovi. Pokud jeho texty publikované na MEMZA.CZ převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit redaktor, nikoli MEMZA.CZ. Redaktor však může požádat redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho článku, zastupovala.
 • Redaktor může ve svém článku zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro MEMZA.CZ.
 • Publikuje-li redaktor svůj text původně napsaný pro MEMZA.CZ v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci MEMZA.CZ. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno MEMZA.CZ bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi registraci na MEMZA.CZ zrušit.
 • Redaktor nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám – například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Redaktor je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož redaktor čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek. Odkaz na ostatní média by však určitě neměl být v perexu.
 • Redaktor nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je redaktor povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.
 • Redaktor může pro svoje články publikované na MEMZA.CZ používat fotografie MEMZA.CZ, rovněž tak agenturní snímky, pokud jsou stažené ze stránek MEMZA.CZ. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: MEMZA.CZ). Fotografie smí redaktor použít jen ve svém článku na MEMZA.CZ, nikde jinde. Pokud text použije i na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný požádá o převzetí článku s fotografií z MEMZA.CZ, může text převzít jen bez fotografie. Redaktor nesmí fotografie nijak sám upravovat, dokreslovat, překreslovat ap. a nesmí je používat k mystifikacím.

Zakázané články

texty, jejichž zařazení na MEMZA.CZ je zakázané, jsou především:

 • Texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • Lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • Texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí
 • Texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob
 • Texty nebo obrázky, které propagují užívání drog
 • Texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám redaktor, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic – vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • Velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem.
 • Články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku)
 • Texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 • Texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek
 • Tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu – osob i firem
 • Propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu
 • Texty propagující finanční sbírku
 • Texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • Do příspěvků nepatří například úvahy o jiných redaktorech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že redaktor končí s psaním, interní debata týkající se výhradně MEMZA.CZ a podobně. (Článek reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný redaktor, je naopak žádoucí)
 • Články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných redaktorů
 • Vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným redaktorům
 • Opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • “Experimenty”, “žerty” a “průzkumy” typu “chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek” nebo “chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří…” apod.

Stahování článků

 • Článek, který porušuje kodex, administrátoři bez upozornění převedou na neveřejný. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 • V případě, že administrátoři stáhnou článek z MEMZA.CZ, redaktor tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu redaktora o zařazení staženého textu mohou administrátoři zakázat redaktorovi další publikování jakýchkoli textů.
 • V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s pravidly, může si redaktor článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování.
 • Redaktor může vydaný článek deaktivovat pouze během prvních třiceti minut po aktivaci. Článek pak mohou deaktivovat pouze administrátoři, pokud bude mít redaktor ke smazání závažný důvod.

Reklama

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou článku redaktor či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Do autorského profilu (část Autor info) může redaktor umístit i krátkou (max. cca pětiřádkovou) informaci o svých dalších aktivitách (vydávání knih, působení v neziskových organizacích apod.). Tato informace může obsahovat odkaz na webové stránky, kde si lze o uvedených aktivitách přečíst podrobnější informace. Propagace těchto aktivit formou článku není povolena.
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních profilů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 • Na portále MEMZA.CZ nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v případě článků propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku. Šéfredaktor po osobní dohodě může zařadit pozvánku do části Kalendář.
 • Redaktor nesmí v článku propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Redaktor nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém článku. Pokud Redaktor takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.
 • Redaktor nesmí prodávat ve svých článcích reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 • Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění znepřístupnit.

Vztah redaktora a provozovatele

 • Redaktor vystupuje pod svým vlastním jménem a zveřejňuje svoji současnou reálnou fotografii, na níž je jasně rozpoznatelná jeho tvář (obličej by měl zaujímat alespoň čtvrtinu plochy fotografie). Jestliže fotografie nesplňuje uvedené požadavky, účet nebude aktivován. Ve výjimečných případech, kdy by zveřejnění skutečné podoby redaktora mohlo ohrozit jeho bezpečnost, může však redaktor po dohodě s redakcí použít do svého profilu fotografii, která jeho poznání znemožňuje. Pokud by působení na MEMZA.CZ mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na blozích MEMZA.CZ vystupovat pod pseudonymem – za podmínky, že redakce MEMZA.CZ zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj. Pravé osobní údaje bude MEMZA.cz uchovávat pouze pro použití v případě porušení zákona nebo podmínek provozu MEMZA.CZ.
 • Redaktor rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s redaktorem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Uvedené údaje redaktor poskytne provozovateli při registraci, fotografii vloží po založení profilu. Účelem je to, aby se na MEMZA.CZ mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt.
 • Pokud redaktor později údaje o své osobě nebo fotografii smaže nebo změní na nepravdivé, bude upozorněn na zjednání nápravy. V případě, že neuvede údaje do souladu s pravidly do 24 hodin od odeslání upozornění, bude jeho profil bez dalšího upozornění zrušen.
 • Mezi provozovatelem a redaktorem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v článcích nemusejí být v souladu s postojem redakce MEMZA.CZ a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • V případě, že by aktivity redaktora byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním pravidel), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost redaktora a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na MEMZA.CZ.
 • Tímto není dotčeno právo edaktora na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Redaktor má v případě zrušení účtu ze strany provozovatele právo získat od něj všechny texty, které za dobu registrace na MEMZA.CZ umístil. Musí však o to výslovně požádat administrátory.
 • Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah článků uveřejňovaných provozovatelem.
 • Pokud redaktor déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho účet zrušit.
 • Pokud chce redaktor zrušit svůj účet, požádá o to provozovatele zastoupeného administrátory. O obnovu účtu nebo zřízení nového může redaktor požádat nejdříve tři měsíce po jeho zrušení. Zřízení nového účtu je možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.
 • Pokud chce redaktor, aby mu účet spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru uvědomit administrátory. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.

Diskuse pod články

 • Je právem redaktora nepovolit pod svými články diskusi, a to podle vlastního uvážení – nikoli však už po zveřejnění článku. V odůvodněných případech ale lze diskusi zrušit po dohodě s administrátory i po zveřejnění článku.
 • Redaktor má právo požádat redakci o smazání hanlivých, urážlivých či nepravdivých diskusních příspěvků. Rozhodnutí o smazání či ponechání příspěvku však náleží redakci.
 • Každý redaktor má právo svobodně diskutovat na jakékoli téma ve vnitřní diskusi mezi redaktory, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. Redaktorovi, který ani na opakované výzvy nepřestane urážet ostatní diskutující, bude účet na MEMZA.CZ zrušen.

Sankce za porušení pravidel

 • V případě porušení pravidel má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti překročení pravidel právo:
 • Bez upozornění článek, který kodex porušil, zcela znepřístupnit.
 • Zrušit blog autora, který opakovaně porušuje pravidla.
 • V případě závažného porušení zákona, které by poškodilo dobré jméno MEMZA.CZ, provést veškeré právní úkony spojené s náhradou vzniklé škody.

 

MEMZA.CZ jakožto provozovatel služby informační společnosti zpracovává osobní údaje redaktorů a diskutérů, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami poskytli při registraci do služby, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv MEMZA.CZ v případě porušení kodexu redaktora či diskutéra nebo platných právních předpisů těmito osobami.

MEMZA.CZ tímto informuje redaktory i diskutéry o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že redaktoři a diskutéři mají právo přístupu k nim, a že mají právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a 21 tohoto zákona.

   
Fórum
Zobrazit více témat
Nadcházející události
 • Nenalezeny žádné události
AEC v1.0.4 Více chystaných událostí
Spolupracujeme

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Počasí
Dnes 26.07.2017 27.07.2017
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CDT on July 25, 2017
Jasno
36°C / 24°C
It is forcast to be Thunderstorm at 7:00 PM CDT on July 26, 2017
Bouřky
27°C / 18°C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CDT on July 27, 2017
Jasno
28°C / 16°C